பிள்ளையார் சுழி என்று எல்லோராலும் அறியப்பட்ட ஒரு குறி தான் இந்த “௳” என்ற தமிழ் எழுத்து. விநாயகப் பெருமான் எழுத்தோடு தொடர்புடையவர். மகா பாரதம் என்ற பெரும் காவியத்தை வியாசர் பாட விநாயகர் எழுதியதாக சொல்லப்படுகிறது.